Winner 2023/24 //

Rebecca Allen

Read More
DDAA dam digital art award Lynn Hershman Leeson

Winner 2010 //

Lynn HershmanLeeson

Read More
DDAA dam digital art award Norman White

Winner 2008 //

Norman White

Read More
DDAA dam digital art award Manfred Mohr

Winner 2006 //

Manfred Mohr

Read More
DDAA dam digital art award Vera Molnar

Winner 2005 //

Vera Molnar

Read More